AND

הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא גדול מ-10 וקטן מ-100, או ששני תאים מכילים את אותו ערך. הפונקציה AND מחזירה TRUE (נכון) אם כל התנאים נכונים, ו-FALSE (לא נכון) אם אחד מהתנאים שגוי.

הערה: הטקסט נכתב בלשון זכר, אך פונה לכל המינים

לדוגמה, יש עמודה של מספרים בגיליון אקסל. אפשר להשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם המספרים הם בין 0 ל-100.

משתמשים בנוסחה:

 =AND(A1>0, A1<100) 

זה יחזיר TRUE במידה והערך ב-A1 גדול מ-0 וקטן מ-100, ויחזיר FALSE במידה ולא. נוכל להשתמש בתנאים ככל שנרצה על ידי הוספת ארגומנטים נוספים לפונקציה AND/

=AND(A1>0, A1<100, B1="כן", C1<=TODAY()) 

נוסחה זו תבדוק אם A1 הוא גדול מ-0 וקטן מ-100, בנוסף ערך B1 הוא “כן” ו-C1 קטן או שווה לתאריך של היום. אם כל התנאים הללו נכונים, הנוסחה מחזירה TRUE, אחרת היא מחזירה FALSE.

חמוד, לא?

למה לי להשתמש ב-AND?

הפונקציה AND באקסל יכולה להיות שימושית במספר מצבים שבהם אתה צריך לבדוק מספר תנאים בו-זמנית. להלן מספר דוגמאות למתי אתה עשוי להשתמש בפונקציה AND:

 • אימות נתונים: כדי להבטיח שהנתונים שהוכנסו לתא עומדים בקריטריונים מסוימים. אפשר להשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק שמספר שהוזן לתא נמצא בין טווח מסוים של ערכים. או שתאריך גדול מערך מסוים.
 • עיצוב מותנה: כדי לעצב תאים בהתבסס על מספר תנאים. אפשר להשתמש בפונקציה AND כדי להדגיש תאים שעומדים בקריטריונים מסוימים. למשל, היותם גדולים מערך מסוים וקטנים משאר.
 • חישובים מורכבים: כדי לשלוט בפלט של חישובים מורכבים יותר. נעשה על ידי חישוב נוסחה רק אם מתקיימים תנאים מסוימים.
 • אוטומציה של משימות: פקודות מאקרו או סקריפטים כדי לשלוט בזרימת התוכנית. נעשה על ידי בדיקה בין אם תנאים מסוימים מתקיימים או לא.

AND בשילוב פונקציות אחרות

AND משמשת לעתים קרובות בשילוב עם פונקציות אחרות באקסל כדי ליצור נוסחאות מורכבות וגמישות יותר.

שימוש נפוץ אחד בפונקציה AND הוא בשילוב עם פונקציית IF . הפונקציה IF משמשת להחזרת ערך אחד אם תנאי הוא אמת, וערך אחר אם התנאי הוא שקר. בשילוב עם הפונקציה AND, הפונקציה IF יכולה לבדוק מספר תנאים בו-זמנית, ולהחזיר תוצאות שונות על סמך התוצאה.

נניח שיש לכם גיליון אלקטרוני המכיל רשימה של מוצרים ומחיריהם. אתם רוצים לחשב את העלות הכוללת של כל המוצרים שמתומחרים בין 10₪ ל- ₪20. תוכלו להשתמש בנוסחה הבאה:

=SUMIFS(C:C,B:B,">10",B:B,"<20")

כאשר עמודה B מכילה את המחירים, ועמודה C מכילה את הכמות.

SUMIFS תסכם את הערכים בעמודה C רק כאשר הערך המקביל בעמודה B עומד בשני התנאים:

 1. גדול מ-10
 2. ופחות מ-20.

זוהי דרך רבת עוצמה לסנן נתונים על סמך מספר קריטריונים ולחשב סכום בו-זמנית .

פונקציה שימושית נוספת לשימוש בשילוב עם AND היא COUNTIFS. פונקציה זו סופרת את מספר התאים העומדים בקריטריונים שצוינו. נשתמשו בפונקציתי COUNTIFS כדי לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים מרובים. תוכלו להשתמש בנוסחה הבאה כדי לספור את מספר התאים בעמודה A המכילים את הטקסט “Apple” ואת המספר בעמודה B שהם גדולים מ-10:

=COUNTIFS(A:A,"תפוח",B:B,">10")

אתה יכול גם להשתמש בפונקציה AND עם הפונקציה VLOOKUP. הפונקציה VLOOKUP משמשת כדי למצוא ערך ספציפי בטבלה ולהחזיר ערך מתאים מעמודה אחרת באותה שורה. בשילוב הפונקציה AND, ניתן להשתמש בפונקציה VLOOKUP כדי למצוא ערך ספציפי המבוסס על מספר קריטריונים.

נניח שיש לכם גיליון אלקטרוני המכיל רשימה של עובדים והמחלקה שלהם. אתם רוצהיםלמצוא את המחלקה של עובד ספציפי על סמך שמו ותואר העבודה שלו. תוכלו להשתמש בנוסחה הבאה:

=VLOOKUP(A1&B1,C:F,4,FALSE)

כאשר A1 מכיל את השם, B1 מכיל את כותרת המשרה, ועמודות C:F מכילות טבלה של נתוני עובדים. הנוסחה משלבת את השם וכותרת המשרה עם הסימן & ומחפשת את השילוב הזה בטבלה.

איך משתמשים בAND

 1. פתח את חוברת העבודה של Excel ונווט לגליון העבודה שבו ברצונך להשתמש בפונקציה AND.

 2.   בחר את התא שבו תרצה להציג את התוצאה של הפונקציה AND.

 3. הקלד “)AND=” בתא שנבחר.

 4. הזן את התנאי הראשון שברצונך לבדוק. אתה יכול לעשות זאת על ידי הקלדת ערך או הפניה לתא. לדוגמה, =AND(A1>10)

 5. הוסף תנאים נוספים על ידי הקלדת פסיק לאחר התנאי הראשון ולאחר מכן הזנת התנאי הבא.

 6. סגור את הסוגריים על ידי הקלדת (“

 7. הקש Enter כדי להשלים את הנוסחה ולראות את התוצאה.

 8. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם כל התנאים שצוינו בפונקציה מתקיימים, ותחזיר FALSE אם אחד מהתנאים לא מתקיים

 9. אתה יכול גם להשתמש בפונקציית AND עם פונקציות אקסל אחרות כגון IF, COUNTIF, SUMIF, כדי לסנן נתונים ולבצע חישובים מורכבים יותר

 10. שמור את חוברת העבודה שלך כדי לשמור על השינויים שלך.

יש לזכור שתנאים יכולים להיות כל ביטוי המוערך כ-TRUE או FALSE. בדומה לאופרטורים של השוואה, פונקציות לוגיות, הפניות לתאים ועוד. כמו כן, הפונקציה AND תחזיר TRUE רק אם כל התנאים מתקיימים. אז הקפידו לבדוק שוב את הנוסחאות שלכם ושהתנאים מנוסחים נכון.

דוגמאות

חשוב לציין שהדוגמאות הללו הן רק כדי להראות את היכולות של הפונקציה AND, ולא מייצגות מקרה שימוש ספציפי. בתרחישים בעולם האמיתי, התנאים והמורכבות של הנוסחה ישתנו בהתאם לסוג הנתונים והניתוח שברצונך לבצע.

דוגמאות פשוטות

בדיקה אם תא מכיל ערך מסוים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה כדי לבדוק אם תא A1 מכיל את הטקסט “Apple” ותא B1 מכיל את המספר 50. הנוסחה תהיה:

=AND(A1="Apple",B1=50)

הפונקציה תחזיר TRUE אם שני התנאים נכונים, ותחזיר FALSE אם אחד מהם הוא שקר.

בדיקה אם תאריך הוא בין שני תאריכים אחרים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם תאריך בתא A1 נמצא בין שני תאריכים אחרים בתאים B1 ו-C1. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>=B1, A1<=C1)

הפונקציה AND תחזיר TRUE אם התאריך ב-A1 גדול או שווה לתאריך ב-B1 וקטן או שווה לתאריך ב-C1, ותחזיר FALSE אחרת.

דוגמאות ברמה בינונית

בדיקה אם מספר נמצא בטווח

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם מספר בתא A1 הוא בין 100 ל-200. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>=100,A1<=200)

הפונקציה תחזיר TRUE אם המספר ב-A1 גדול או שווה ל-100 וקטן או שווה ל-200, ותחזיר FALSE אחרת.

בדיקה אם לתא יש ערך ופורמט מסוים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם לתא A1 יש ערך והוא מעוצב כתאריך. הנוסחה תהיה:

=AND(A1<>"",TEXT(A1,"MM/DD/YYYY")<>"#VALUE!")

הפונקציה תחזיר TRUE אם A1 אינו ריק, ומעוצב כתאריך ותחזיר FALSE אחרת.

דוגמאות מתקדמות

בדיקה אם ערך עומד במספר תנאים באמצעות הפונקציה OR

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציה OR כדי לבדוק אם ערך בתא A1 עומד במספר תנאים. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>10, OR(A1<20, A1>30))

הפונקציה AND תבדוק תחילה אם הערך ב-A1 גדול מ-10, ולאחר מכן תבדוק אם הערך ב-A1 קטן מ-20 או גדול מ-30, באמצעות הפונקציה OR. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם שני התנאים מתקיימים, ותחזיר FALSE אם אחד מהם הוא שקר.

שימוש בפונקציות INDEX ו-MATCH עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציה INDEX ו-MATCH כדי לבדוק אם קיים ערך בגיליון אחד בגיליון אחר. הנוסחה תהיה:

=AND(גיליון2!A1=גיליון1!A1,MATCH(גיליון2!A1,גיליון1!A:A,0)>0)

הפונקציה INDEX ו-MATCH יתאימו תחילה את הערך ב-A1 של גיליון2 לערכים בעמודה A של גיליון1. לאחר מכן הפונקציה AND תבדוק אם הערך הזה קיים בגיליון1 ובגיליון2, אם הוא קיים בשני הגיליון הוא יחזיר true אחרת יחזיר false.

דוגמאות מתקדמות בטירוף

שימוש בפונקציות COUNTIF ו- SUMIF עם הפונקציה AND

נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציות COUNTIF ו- SUMIF כדי לבדוק אם הכמות של מוצר גדולה מאפס ומחירו קטן מערך מסוים. הנוסחה תהיה:

=AND(COUNTIF(B:B,A1)>0,SUMIF(B:B,A1,C:C)<100)

הפונקציה COUNTIF תבדוק אם כמות המוצר בעמודה B גדולה מאפס, ופונקציית SUMIF תבדוק אם המחיר הכולל עבור אותו מוצר נמוך מ-100. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם שני התנאים מתקיימים ותחזיר FALSE אם אחד מהם לא מתקיים.

שימוש בפונקציות VLOOKUP ו- INDEX עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציות VLOOKUP ו- INDEX כדי לבדוק אם קיים ערך בגיליון אחד בגיליון אחר והאם הערך המתאים שלו גדול מערך מסוים. הנוסחה תהיה:

=AND(VLOOKUP(A1,גיליון2!A:B,2,FALSE)>0, INDEX(גיליון2!A:B,MATCH(A1,גיליון2!A:A,0),2)>50)

הפונקציה VLOOKUP תבדוק אם הערך ב-A1 קיים בגיליון2, ואז הפונקציה INDEX ו-MATCH תמצא את הערך המתאים בעמודה B של גיליון2. לבסוף, הפונקציה AND תבדוק אם הערך המתאים גדול מ-50, אם שני התנאים מתקיימים היא תחזיר true אחרת היא תחזיר false

דוגמה מורכבת במיוחד:

שימוש במספר פונקציות ותנאים עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם מספר פונקציות ותנאים נוספים כדי לבדוק אם ערך בתא עומד במספר קריטריונים. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>10,B1<20,C1="YES",D1<=TODAY(),OR(E1="מנהל",E1="מפקח"),COUNTIF(A:A,A1)>1,SUMIFS(F:F,A:A,A1,G:G,">50"))

זוהי נוסחה מורכבת המשתמשת במספר פונקציות ותנאים. הפונקציה AND תבדוק אם:

 • הערך בתא A1 גדול מ-10
 • הערך בתא B1 קטן מ-20
 • הערך בתא C1 שווה ל”כן”
 • הערך בתא D1 קטן או שווה לתאריך של היום
 • הערך בתא E1 שווה ל”מנהל” או “מפקח”
 • מספר המופעים של הערך בתא A1 בעמודה A גדול מ-1
 • סכום הערכים בעמודה F עבור השורות שבהן עמודה A שווה לערך בתא A1 ועמודה G גדול מ-50.

אם כל התנאים מתקיימים, הפונקציה AND תחזיר TRUE, אחרת היא תחזיר FALSE

שימוש באימות נתונים מתקדם ובנוסחאות עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה עם אימות נתונים, פונקציות INDEX ו-MATCH, פונקציות SUMIFS ו-COUNTIFS. הנוסחה שלו תהיה משהו כזה:

=AND(COUNTIFS(A:A,A1,B:B,">10")>0, INDEX(C:C,MATCH(A1,A:A,0))="YES", SUMIFS(D:D,A:A,A1,B:B,">5")<100, NOT(ISBLANK(E1)),F1>TODAY(),AND(OR(G1="מנהל",G1="מפקח"),LEN(G1)>3))

נוסחה זו בודקת מספר תנאים, כגון:

 • מספר המופעים של הערך בתא A1 בעמודה A, כאשר הערך בעמודה B גדול מ-10 גדול מ-0.
 • הערך בעמודה C, המתאים לערך בתא A1 שווה ל”כן”.
 • סכום הערכים בעמודה D, כאשר הערכים בעמודה A תואמים לערך בתא A1 והערכים בעמודה B גדולים מ-5 הוא קטן מ-100.
 • תא E1 אינו ריק.
 • הערך בתא F1 גדול מהתאריך של היום.
 • הערך בתא G1 הוא “מנהל” או “מפקח” ואורך הערך גדול מ-3 תווים.

הפונקציה AND תחזיר TRUE אם כל התנאים מתקיימים, אחרת היא תחזיר FALSE.

מי בד”כ משתמש בפונקציית AND

הפונקציה AND נמצאת בשימוש נרחב על ידי אנשים וארגונים במגוון תחומים ותעשיות כדי לנתח ולתפעל נתונים ב-Microsoft Excel. אופן השימוש בו ישתנה בהתאם למקרה השימוש הספציפי ולסוג הנתונים המנותחים.

באופן כללי, הפונקציה AND משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. הוא מחזיר TRUE אם כל התנאים שצוינו בפונקציה מתקיימים, ומחזיר FALSE אם אחד מהתנאים לא מתקיים.

כמה דוגמאות נפוצות לשימוש בפונקציית AND כוללות:

 • אנליסטים עסקיים ואנליסטים פיננסיים משתמשים בפונקציה AND כדי לבצע ניתוח פיננסי ותחזית על ידי בדיקת מספר תנאים הקשורים לנתונים פיננסיים.
 • מנהלי פרויקטים משתמשים בפונקציה AND כדי לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ולזהות בעיות פוטנציאליות על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לאבני דרך ותאריכים של פרויקט.
 • מדעני נתונים וסטטיסטיקאים משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח קבוצות גדולות של נתונים ולחלץ תובנות על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לדפוסי נתונים וקשרים.
 • משווקים ואנשי מכירות משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח נתוני לקוחות ולמדוד את האפקטיביות של מסעות פרסום שיווקיים על ידי בדיקת מספר תנאים הקשורים לדמוגרפיה של לקוחות ולהרגלי רכישה.
 • אנשי מקצוע בתחום משאבי אנוש משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח נתוני עובדים ולזהות מגמות ודפוסים על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לביצועים ונוכחות עובדים.
 • מנהלי תפעול משתמשים בפונקציה AND כדי לייעל את פעולות הייצור, הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לרמות המלאי ולוחות הזמנים של הייצור.
 • מנהלי מסדי נתונים משתמשים בפונקציה AND כדי לאמת ולעבד נתונים לפני שהם מאוחסנים במסד נתונים על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לשלמות הנתונים ועקביותם.

חשוב לציין שהדוגמאות הללו הן רק חלק מהדרכים הרבות שבהן ניתן להשתמש בפונקציה AND באקסל, והתנאים והנוסחאות הספציפיות ישתנו בהתאם לסוג הנתונים והניתוח המתבצע.

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • SWITCH
  הפונקציה SWITCH היא כמו בורר מהיר: היא מסתכלת על דבר אחד שנותנים לה ומוצאת את…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים