AND

הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא גדול מ-10 וקטן מ-100, או ששני תאים מכילים את אותו ערך. הפונקציה AND מחזירה TRUE (נכון) אם כל התנאים נכונים, ו-FALSE (לא נכון) אם אחד מהתנאים שגוי.

הערה: הטקסט נכתב בלשון זכר, אך פונה לכל המינים

לדוגמה, יש עמודה של מספרים בגיליון אקסל. אפשר להשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם המספרים הם בין 0 ל-100.

משתמשים בנוסחה:

 =AND(A1>0, A1<100) 

זה יחזיר TRUE במידה והערך ב-A1 גדול מ-0 וקטן מ-100, ויחזיר FALSE במידה ולא. נוכל להשתמש בתנאים ככל שנרצה על ידי הוספת ארגומנטים נוספים לפונקציה AND/

=AND(A1>0, A1<100, B1="כן", C1<=TODAY()) 

נוסחה זו תבדוק אם A1 הוא גדול מ-0 וקטן מ-100, בנוסף ערך B1 הוא “כן” ו-C1 קטן או שווה לתאריך של היום. אם כל התנאים הללו נכונים, הנוסחה מחזירה TRUE, אחרת היא מחזירה FALSE.

חמוד, לא?

למה לי להשתמש ב-AND?

הפונקציה AND באקסל יכולה להיות שימושית במספר מצבים שבהם אתה צריך לבדוק מספר תנאים בו-זמנית. להלן מספר דוגמאות למתי אתה עשוי להשתמש בפונקציה AND:

 • אימות נתונים: כדי להבטיח שהנתונים שהוכנסו לתא עומדים בקריטריונים מסוימים. לדוגמה, אתה יכול להשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק שמספר שהוזן לתא נמצא בין טווח מסוים של ערכים, או שתאריך גדול מערך מסוים.
 • עיצוב מותנה: כדי לעצב תאים בהתבסס על מספר תנאים. לדוגמה, אתה יכול להשתמש בפונקציה AND כדי להדגיש תאים שעומדים בקריטריונים מסוימים, כגון היותם גדולים מערך מסוים וקטנים משאר.
 • חישובים מורכבים: כדי לשלוט בפלט של חישובים מורכבים יותר, על ידי חישוב נוסחה רק אם מתקיימים תנאים מסוימים.
 • אוטומציה של משימות: פקודות מאקרו או סקריפטים כדי לשלוט בזרימת התוכנית על ידי בדיקה אם תנאים מסוימים מתקיימים או לא.

AND בשילוב פונקציות אחרות

AND משמשת לעתים קרובות בשילוב עם פונקציות אחרות באקסל כדי ליצור נוסחאות מורכבות וגמישות יותר.

שימוש נפוץ אחד בפונקציה AND הוא בשילוב עם פונקציית IF . הפונקציה IF משמשת להחזרת ערך אחד אם תנאי הוא אמת, וערך אחר אם התנאי הוא שקר. בשילוב עם הפונקציה AND, הפונקציה IF יכולה לבדוק מספר תנאים בו-זמנית, ולהחזיר תוצאות שונות על סמך התוצאה.

לדוגמה, נניח שיש לכם גיליון אלקטרוני המכיל רשימה של מוצרים ומחיריהם, ואתם רוצים לחשב את העלות הכוללת של כל המוצרים שמתומחרים בין 10₪ ל- ₪20. אתה יכול להשתמש בנוסחה הבאה:

=SUMIFS(C:C,B:B,">10",B:B,"<20")

כאשר עמודה B מכילה את המחירים, ועמודה C מכילה את הכמות.

הפונקציה SUMIFS תסכם את הערכים בעמודה C רק כאשר הערך המקביל בעמודה B עומד בשני התנאים: גדול מ-10 ופחות מ-20. זוהי דרך רבת עוצמה לסנן נתונים על סמך מספר קריטריונים ולחשב סכום בו-זמנית .

פונקציה שימושית נוספת לשימוש בשילוב עם AND היא COUNTIFS. פונקציה זו סופרת את מספר התאים העומדים בקריטריונים שצוינו. אתה יכול להשתמש בפונקציה COUNTIFS כדי לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים מרובים. לדוגמה, תוכל להשתמש בנוסחה הבאה כדי לספור את מספר התאים בעמודה A המכילים את הטקסט “Apple” ואת המספר בעמודה B שהם גדולים מ-10:

=COUNTIFS(A:A,"תפוח",B:B,">10")

אתה יכול גם להשתמש בפונקציה AND עם הפונקציה VLOOKUP. הפונקציה VLOOKUP משמשת כדי למצוא ערך ספציפי בטבלה ולהחזיר ערך מתאים מעמודה אחרת באותה שורה. בשילוב עם הפונקציה AND, ניתן להשתמש בפונקציה VLOOKUP כדי למצוא ערך ספציפי המבוסס על מספר קריטריונים.

לדוגמה, נניח שיש לך גיליון אלקטרוני המכיל רשימה של עובדים והמחלקה שלהם, ואתה רוצה למצוא את המחלקה של עובד ספציפי על סמך שמו ותואר העבודה שלו. אתה יכול להשתמש בנוסחה הבאה:

=VLOOKUP(A1&B1,C:F,4,FALSE)

כאשר A1 מכיל את השם, B1 מכיל את כותרת המשרה, ועמודות C:F מכילות טבלה של נתוני עובדים. הנוסחה משלבת את השם וכותרת המשרה עם הסימן & ומחפשת את השילוב הזה בטבלה.

איך משתמשים בAND

 1. פתח את חוברת העבודה של Excel ונווט לגליון העבודה שבו ברצונך להשתמש בפונקציה AND.

 2.   בחר את התא שבו תרצה להציג את התוצאה של הפונקציה AND.

 3. הקלד “)AND=” בתא שנבחר.

 4. הזן את התנאי הראשון שברצונך לבדוק. אתה יכול לעשות זאת על ידי הקלדת ערך או הפניה לתא. לדוגמה, =AND(A1>10)

 5. הוסף תנאים נוספים על ידי הקלדת פסיק לאחר התנאי הראשון ולאחר מכן הזנת התנאי הבא.

 6. סגור את הסוגריים על ידי הקלדת (“

 7. הקש Enter כדי להשלים את הנוסחה ולראות את התוצאה.

 8. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם כל התנאים שצוינו בפונקציה מתקיימים, ותחזיר FALSE אם אחד מהתנאים לא מתקיים

 9. אתה יכול גם להשתמש בפונקציית AND עם פונקציות אקסל אחרות כגון IF, COUNTIF, SUMIF, כדי לסנן נתונים ולבצע חישובים מורכבים יותר

 10. שמור את חוברת העבודה שלך כדי לשמור על השינויים שלך.

יש לזכור שתנאים יכולים להיות כל ביטוי המוערך כ-TRUE או FALSE, כמו אופרטורים של השוואה, פונקציות לוגיות, הפניות לתאים ועוד. כמו כן, הפונקציה AND תחזיר אמת רק אם כל התנאים מתקיימים, אז הקפידו לבדוק שוב את הנוסחאות שלכם ושהתנאים מנוסחים נכון.

דוגמאות

חשוב לציין שהדוגמאות הללו הן רק כדי להראות את היכולות של הפונקציה AND, ולא מייצגות מקרה שימוש ספציפי. בתרחישים בעולם האמיתי, התנאים והמורכבות של הנוסחה ישתנו בהתאם לסוג הנתונים והניתוח שברצונך לבצע.

דוגמאות פשוטות

בדיקה אם תא מכיל ערך מסוים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה כדי לבדוק אם תא A1 מכיל את הטקסט “Apple” ותא B1 מכיל את המספר 50. הנוסחה תהיה:

=AND(A1="Apple",B1=50)

הפונקציה תחזיר TRUE אם שני התנאים נכונים, ותחזיר FALSE אם אחד מהם הוא שקר.

בדיקה אם תאריך הוא בין שני תאריכים אחרים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם תאריך בתא A1 נמצא בין שני תאריכים אחרים בתאים B1 ו-C1. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>=B1, A1<=C1)

הפונקציה AND תחזיר TRUE אם התאריך ב-A1 גדול או שווה לתאריך ב-B1 וקטן או שווה לתאריך ב-C1, ותחזיר FALSE אחרת.

דוגמאות ברמה בינונית

בדיקה אם מספר נמצא בטווח

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם מספר בתא A1 הוא בין 100 ל-200. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>=100,A1<=200)

הפונקציה תחזיר TRUE אם המספר ב-A1 גדול או שווה ל-100 וקטן או שווה ל-200, ותחזיר FALSE אחרת.

בדיקה אם לתא יש ערך ופורמט מסוים

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND כדי לבדוק אם לתא A1 יש ערך והוא מעוצב כתאריך. הנוסחה תהיה:

=AND(A1<>"",TEXT(A1,"MM/DD/YYYY")<>"#VALUE!")

הפונקציה תחזיר TRUE אם A1 אינו ריק, ומעוצב כתאריך ותחזיר FALSE אחרת.

דוגמאות מתקדמות

בדיקה אם ערך עומד במספר תנאים באמצעות הפונקציה OR

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציה OR כדי לבדוק אם ערך בתא A1 עומד במספר תנאים. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>10, OR(A1<20, A1>30))

הפונקציה AND תבדוק תחילה אם הערך ב-A1 גדול מ-10, ולאחר מכן תבדוק אם הערך ב-A1 קטן מ-20 או גדול מ-30, באמצעות הפונקציה OR. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם שני התנאים מתקיימים, ותחזיר FALSE אם אחד מהם הוא שקר.

שימוש בפונקציות INDEX ו-MATCH עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציה INDEX ו-MATCH כדי לבדוק אם קיים ערך בגיליון אחד בגיליון אחר. הנוסחה תהיה:

=AND(גיליון2!A1=גיליון1!A1,MATCH(גיליון2!A1,גיליון1!A:A,0)>0)

הפונקציה INDEX ו-MATCH יתאימו תחילה את הערך ב-A1 של גיליון2 לערכים בעמודה A של גיליון1, לאחר מכן הפונקציה AND תבדוק אם הערך הזה קיים בגיליון1 ובגיליון2, אם הוא קיים בשני הגיליון הוא יחזיר true אחרת יחזיר false.

דוגמאות מתקדמות בטירוף

שימוש בפונקציות COUNTIF ו- SUMIF עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציות COUNTIF ו- SUMIF כדי לבדוק אם הכמות של מוצר גדולה מאפס ומחירו קטן מערך מסוים. הנוסחה תהיה:

=AND(COUNTIF(B:B,A1)>0,SUMIF(B:B,A1,C:C)<100)

הפונקציה COUNTIF תבדוק אם כמות המוצר בעמודה B גדולה מאפס, ופונקציית SUMIF תבדוק אם המחיר הכולל עבור אותו מוצר נמוך מ-100. הפונקציה AND תחזיר TRUE אם שני התנאים מתקיימים ותחזיר FALSE אם אחד מהם לא מתקיים.

שימוש בפונקציות VLOOKUP ו- INDEX עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם הפונקציות VLOOKUP ו- INDEX כדי לבדוק אם קיים ערך בגיליון אחד בגיליון אחר והאם הערך המתאים שלו גדול מערך מסוים. הנוסחה תהיה:

=AND(VLOOKUP(A1,גיליון2!A:B,2,FALSE)>0, INDEX(גיליון2!A:B,MATCH(A1,גיליון2!A:A,0),2)>50)

הפונקציה VLOOKUP תבדוק אם הערך ב-A1 קיים בגיליון2, ואז הפונקציה INDEX ו-MATCH תמצא את הערך המתאים בעמודה B של גיליון2. לבסוף, הפונקציה AND תבדוק אם הערך המתאים גדול מ-50, אם שני התנאים מתקיימים היא תחזיר true אחרת היא תחזיר false

דוגמה מורכבת במיוחד:

שימוש במספר פונקציות ותנאים עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה AND יחד עם מספר פונקציות ותנאים נוספים כדי לבדוק אם ערך בתא עומד במספר קריטריונים. הנוסחה תהיה:

=AND(A1>10,B1<20,C1="YES",D1<=TODAY(),OR(E1="מנהל",E1="מפקח"),COUNTIF(A:A,A1)>1,SUMIFS(F:F,A:A,A1,G:G,">50"))

זוהי נוסחה מורכבת המשתמשת במספר פונקציות ותנאים. הפונקציה AND תבדוק אם:

 • הערך בתא A1 גדול מ-10
 • הערך בתא B1 קטן מ-20
 • הערך בתא C1 שווה ל”כן”
 • הערך בתא D1 קטן או שווה לתאריך של היום
 • הערך בתא E1 שווה ל”מנהל” או “מפקח”
 • מספר המופעים של הערך בתא A1 בעמודה A גדול מ-1
 • סכום הערכים בעמודה F עבור השורות שבהן עמודה A שווה לערך בתא A1 ועמודה G גדול מ-50.

אם כל התנאים מתקיימים, הפונקציה AND תחזיר TRUE, אחרת היא תחזיר FALSE

שימוש באימות נתונים מתקדם ובנוסחאות עם הפונקציה AND

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה עם אימות נתונים, פונקציות INDEX ו-MATCH, פונקציות SUMIFS ו-COUNTIFS. הנוסחה שלו תהיה משהו כזה:

=AND(COUNTIFS(A:A,A1,B:B,">10")>0, INDEX(C:C,MATCH(A1,A:A,0))="YES", SUMIFS(D:D,A:A,A1,B:B,">5")<100, NOT(ISBLANK(E1)),F1>TODAY(),AND(OR(G1="מנהל",G1="מפקח"),LEN(G1)>3))

נוסחה זו בודקת מספר תנאים, כגון:

 • מספר המופעים של הערך בתא A1 בעמודה A, כאשר הערך בעמודה B גדול מ-10 גדול מ-0.
 • הערך בעמודה C, המתאים לערך בתא A1 שווה ל”כן”.
 • סכום הערכים בעמודה D, כאשר הערכים בעמודה A תואמים לערך בתא A1 והערכים בעמודה B גדולים מ-5 הוא קטן מ-100.
 • תא E1 אינו ריק.
 • הערך בתא F1 גדול מהתאריך של היום.
 • הערך בתא G1 הוא “מנהל” או “מפקח” ואורך הערך גדול מ-3 תווים.

הפונקציה AND תחזיר TRUE אם כל התנאים מתקיימים, אחרת היא תחזיר FALSE.

מי בד”כ משתמש בפונקציית AND

הפונקציה AND נמצאת בשימוש נרחב על ידי אנשים וארגונים במגוון תחומים ותעשיות כדי לנתח ולתפעל נתונים ב-Microsoft Excel. אופן השימוש בו ישתנה בהתאם למקרה השימוש הספציפי ולסוג הנתונים המנותחים.

באופן כללי, הפונקציה AND משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. הוא מחזיר TRUE אם כל התנאים שצוינו בפונקציה מתקיימים, ומחזיר FALSE אם אחד מהתנאים לא מתקיים.

כמה דוגמאות נפוצות לשימוש בפונקציית AND כוללות:

 • אנליסטים עסקיים ואנליסטים פיננסיים משתמשים בפונקציה AND כדי לבצע ניתוח פיננסי ותחזית על ידי בדיקת מספר תנאים הקשורים לנתונים פיננסיים.
 • מנהלי פרויקטים משתמשים בפונקציה AND כדי לעקוב אחר התקדמות הפרויקט ולזהות בעיות פוטנציאליות על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לאבני דרך ותאריכים של פרויקט.
 • מדעני נתונים וסטטיסטיקאים משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח קבוצות גדולות של נתונים ולחלץ תובנות על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לדפוסי נתונים וקשרים.
 • משווקים ואנשי מכירות משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח נתוני לקוחות ולמדוד את האפקטיביות של מסעות פרסום שיווקיים על ידי בדיקת מספר תנאים הקשורים לדמוגרפיה של לקוחות ולהרגלי רכישה.
 • אנשי מקצוע בתחום משאבי אנוש משתמשים בפונקציה AND כדי לנתח נתוני עובדים ולזהות מגמות ודפוסים על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לביצועים ונוכחות עובדים.
 • מנהלי תפעול משתמשים בפונקציה AND כדי לייעל את פעולות הייצור, הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לרמות המלאי ולוחות הזמנים של הייצור.
 • מנהלי מסדי נתונים משתמשים בפונקציה AND כדי לאמת ולעבד נתונים לפני שהם מאוחסנים במסד נתונים על ידי בדיקת תנאים מרובים הקשורים לשלמות הנתונים ועקביותם.

חשוב לציין שהדוגמאות הללו הן רק חלק מהדרכים הרבות שבהן ניתן להשתמש בפונקציה AND באקסל, והתנאים והנוסחאות הספציפיות ישתנו בהתאם לסוג הנתונים והניתוח המתבצע.

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הוסף למועדפיםהפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר…
 • COUNTIF excel
  הוסף למועדפיםפונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה…
 • COUNTIFS
  הוסף למועדפיםהפונקציה COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  הוסף למועדפיםIF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי…
 • INDEX
  הוסף למועדפיםINDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי…
 • INDEX MATCH
  הוסף למועדפיםבפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH…
 • ISEVEN
  הוסף למועדפיםמהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את…
 • LET
  הוסף למועדפיםLET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או…
 • MATCH
  הוסף למועדפיםהפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן…
 • NPV
  הוסף למועדפיםNPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה…
 • OFFSET
  הוסף למועדפיםהפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  הוסף למועדפיםטבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים…
 • SUMIF
  הוסף למועדפיםהפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים…
 • vlookup אקסל
  הוסף למועדפיםvlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה…
 • WEEKDAY
  הוסף למועדפיםהפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון….
 • XLOOKUP
  הוסף למועדפיםפונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת…
 • XOR
  הוסף למועדפיםנוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה,…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  הוסף למועדפים סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים…
 • איך יורדים שורה באקסל
  הוסף למועדפיםאיך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל….
 • איך לומדים אקסל?
  הוסף למועדפיםאז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  הוסף למועדפיםאיך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  הוסף למועדפיםמעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  הוסף למועדפיםאקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS…
 • חישוב שעות עבודה
  הוסף למועדפיםאז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר….
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • לוגיקה בוליאנית
  הוסף למועדפיםלוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או…
 • מחשבון שפיצר אקסל
  הוסף למועדפיםאחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים…
 • מי משתמש באקסל?
  הוסף למועדפים הוסף למועדפים
 • מספר רנדומלי
  הוסף למועדפים מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם…
 • מערכים (arrays)
  הוסף למועדפיםמערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה….
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  הוסף למועדפיםסטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של…
 • עיצוב מותנה באקסל
  הוסף למועדפים עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת…
 • פונקציות אקסל
  הוסף למועדפיםקפצו לקטגוריה המתאימה ספירה סְכוּם מְמוּצָע מערך דינמי מינימום ומקס בדיקה אם הַקבָּצָה עיצוב…
 • קיבוע תא באקסל
  הוסף למועדפיםכל הרעיון באקסל הוא לעבוד מהר. כדי לעבוד מהר כל מה שצריך זה לכתוב…
 • תווים כלליים
  הוסף למועדפיםתו כללי הוא תו מיוחד המאפשר לך לבצע התאמה “מטושטשת” בטקסט בנוסחאות האקסל שלך….

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים