IF

IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו מתקיים. זה שימושי כאשר ברצונך ליצור נוסחאות שמבצעות חישובים שונים בהתאם לערכים בתאים מסוימים.

התנאי הלוגי יוגדר בעזרת אופרטורים (=,-,+,*,/,<,>,^) השוואתיים נכתב משמאל לימין

התחביר

לדוגמה, תוכל להשתמש בפונקציה IF כדי לבדוק אם ערך התא גדול מ-100. אם כן, הפונקציה יכולה להחזיר “גבוה”, ואם לא, היא יכולה להחזיר “נ”. זה מאפשר לך ליצור נוסחאות דינמיות שיכולות להסתגל לשינויים בנתונים בגיליונות העבודה שלך.

הנה דוגמה לתחביר לפונקציית IF:

=IF(ערך אם לא נכון, ערך אם נכון, תנאי)

בתחביר זה, “תנאי” הוא הערך או הביטוי שברצונך לבדוק. “Value if true” הוא הערך שמוחזר אם התנאי מתקיים, ו-“value if false” הוא הערך שמוחזר אם התנאי לא מתקיים.

לדוגמה, כדי לבדוק אם הערך בתא A1 גדול מ-100 ולהחזיר “גבוה” אם כן, ו”נמוך” אם לא, אתה יכול להשתמש בנוסחה הבאה:

=IF(A1>100, "נמוך", "גבוה")

8 שימושים שונים ל IF

 1. חברה: משתמשת בפונקציית IF כדי לקבוע אם עובד זכאי לבונוס על סמך דירוג הביצועים שלו. אם הדירוג הוא “יוצא מן הכלל”, העובד מקבל בונוס של 10%. אם הדירוג הוא “טוב”, העובד מקבל בונוס של 5%. אם הדירוג הוא משהו אחר, העובד לא מקבל בונוס.
 2. מורה משתמשת בפונקציית IF כדי לחשב ציונים עבור תלמידיה. אם הציון של תלמיד הוא מעל 90, הציון הוא “A”. אם הציון הוא מעל 80, הציון הוא “B”. אם הציון הוא מעל 70, הציון הוא “C”. אם הציון הוא מעל 60, הציון הוא “D”. אם הציון נמוך מ-60, הציון הוא “F”.
 3. אנליסט פיננסי: משתמש בפונקציית ה-IF כדי לקבוע אם מחיר המניה של חברה מוערך יתר על המידה או נמוך. אם יחס המחיר לרווח גבוה מהממוצע בענף, המניה תיחשב למוערכת מדי. אם יחס המחיר לרווח נמוך מהממוצע בענף, המניה נחשבת לא מוערכת כראוי.
 4. סוכן נדל”ן: משתמש בפונקציית IF כדי לקבוע את שיעור העמלה למכירה בהתבסס על מחיר המכירה. אם מחיר המכירה הוא מעל $500,000, שיעור העמלה הוא 5%. אם מחיר המכירה הוא בין $250,000 ל-$500,000, שיעור העמלה הוא 7%. אם מחיר המכירה נמוך מ-$250,000, שיעור העמלה הוא 9%. (האחוזים מוגזמים, אני יודע 0 אבל זה רק לצורך המחשה).
 5. מנהל פרויקט: משתמש בפונקציית IF כדי לעקוב אחר התקדמות הפרויקט. אם אחוז המשימות שהושלמו הוא מעל 80%, הפרויקט ייחשב למסלול. אם אחוז המשימות שהושלמו הוא בין 60% ל-80%, הפרויקט נחשב בסיכון. אם אחוז המשימות שהושלמו נמוך מ-60%, הפרויקט נחשב לפיגור בלוח הזמנים.
 6. בעל חנות: משתמש בפונקציה IF כדי לקבוע את ההנחות המתאימות ללקוחות. אם לקוח ביצע יותר מ-10 רכישות מהחנות, הוא מקבל 15% הנחה. אם לקוח ביצע בין 5 ל-10 רכישות, הוא מקבל הנחה של 10%. אם לקוח ביצע פחות מ-5 רכישות, הוא מקבל הנחה של 5%.
 7. מנהלת משאבי אנוש: משתמשת בפונקציה IFERROR לטיפול אוטומטי בשגיאות בגיליון שכר. אם נוסחה יוצרת שגיאה, כגון חלוקה באפס, הפונקציה IFERROR מחליפה את השגיאה בערך ברירת מחדל, כגון 0.
 8. אנליסט שיווק: משתמש בפונקציות IF ו- VLOOKUP יחד כדי לקבוע את קהל היעד של מסע פרסום. הפונקציה IF בודקת את מיקומו של כל לקוח פוטנציאלי, ופונקציית VLOOKUP מחפשת את קהל היעד המתאים על סמך המיקום. לדוגמה, אם המיקום הוא “צפון אמריקה”, קהל היעד הוא “דוברי אנגלית”. אם המיקום הוא “אירופה”, קהל היעד הוא “דוברי צרפתית”.

איך עושים IF?

זמן נדרש: דקה 1

 1. פתח את הגיליון האלקטרוני של Excel.

 2. בחר את התא שבו ברצונך לשים את התוצאה של פונקציית ה-IF.

 3. הקלד “)IF= (ללא המרכאות) כדי להתחיל את הנוסחה.

 4. ציין את הבדיקה הלוגית. זה יכול להיות כל ביטוי שמוערך כאמת או לא נכון, כגון אופרטור השוואה
  (למשל “A1>100”), הפניה לתא (למשל “B1”), או פונקציה שמחזירה ערך לוגי (למשל “ISERROR(C1)).

 5. הקלד פסיק ולאחר מכן ציין את הערך להחזרה אם הבדיקה הלוגית נכונה. זו יכולה להיות הפניה לתא (למשל “D1”), ערך מילולי (למשל “כן”), או נוסחה אחרת (למשל “SUM(E1:F1)”).

 6. הקלד פסיק ולאחר מכן ציין את הערך שיחזיר אם הבדיקה הלוגית היא שקר. זו יכולה להיות הפניה לתא
  (למשל “G1”), ערך מילולי (למשל “לא”), או נוסחה אחרת (למשל “AVERAGE(H1:I1)”).

 7. הקלד “(” כדי לסיים את הנוסחה.

 8. הקש Enter כדי לחשב את התוצאה של פונקציית ה-IF.

דוגמאות

להלן כמה דוגמאות פשוטות, בינוניות, קשות וממש מסובכות

דוגמה 1: בדוק אם מספר חיובי או שלילי

בדוגמה זו, נשתמש בפונקציה IF כדי לבדוק אם מספר חיובי או שלילי. במידה והמספר חיובי, הפונקציה תחזיר “חיובי”. אם המספר שלילי, הפונקציה תחזיר “שלילי”. במידה והמספר הוא אפס, הפונקציה תחזיר “אפס”.

=IF(A1>0, "שלילי","חיובי)

לדוגמה, אם הערך בתא A1 הוא 5, הפונקציה תחזיר “חיובי”. אם הערך בתא A1 הוא 5-, הפונקציה תחזיר “שלילי”.

דוגמה 2: לבדוק אם התא ריק או לא

הפונקציה IF בודקת אם תא A1 ריק באמצעות הפונקציה ISBLANK. אם תא A1 ריק, הפונקציה מחזירה “ריק”. אם תא A1 אינו ריק, הפונקציה מחזירה “לא ריק”.

לדוגמה, אם תא A1 ריק, הפונקציה תחזיר “ריק”. אם תא A1 מכיל את הטקסט “תפוח”, הפונקציה תחזיר “לא ריק”.

=IF(ISBLANK(A1), "תפוח", "ריק")

דוגמה 3: בדיקה אם המספר זוגי או אי זוגי

הפונקציה IF משתמשת בפונקציה MOD כדי לקבוע אם הערך בתא A1 זוגי או אי זוגי. הפונקציה MOD מחזירה את השאר כאשר מספר מחולק במספר אחר. אם היתרה היא אפס, המספר זוגי. אם השאר אינו אפס, המספר הוא אי זוגי.

לדוגמה, אם הערך בתא A1 הוא 4, הפונקציה תחזיר “זוגי”. אם הערך בתא A1 הוא 5, הפונקציה תחזיר “אי זוגי”.

=IF(MOD(A1, 2)=0, "אי זוגי", "זוגי")

דוגמה 4: בדוק אם ערך התא גדול מ-100 והחזר תוצאה

אחד השימושים הנפוצים הוא בדיקה בין אם ערך בתא אחד עומד בתנאי מסוים או לא. לאחר מכן להחזיר ערך שונה במידה והתנאי הוא נכון או לא נכון. לדוגמה, אם תרצו לבדוק אם הערך בתא A1 גדול מ-100, תוכלו להשתמש בנוסחה הבאה:

=IF(A1>100, "קטן מ-100", "גדול מ-100")

דוגמה 5: שימוש בפונקציית IF עם פונקציית SUM כדי לבדוק סה”כ

ישנה אפשרות להשתמש בפונקציית IF בשילוב עם פונקציות אחרות. לדוגמה, תוכלו להשתמש בפונקציה SUM כדי להוסיף טווח של תאים, ולאחר מכן להשתמש בפונקציה כדי לבדוק אם התוצאה גדולה מערך מסוים. הנה דוגמה:

=IF(SUM(A1:A10)>100, "סה"כ קטן מ-100", "סה"כ גדול מ-100")

דוגמה 6: שימוש בפונקציית IF מקוננות כדי להקצות ציון

אפשר להשתמש בפונקציה כדי לבדוק אם קיימים תנאים מרובים על ידי קינון פונקציות IF זו בתוך זו. הפורמט הבסיסי של פונקציית IF מקוננת הוא:

=IF(condition1, value_if_true1, IF(condition2, value_if_true2, value_if_false2))
condition1 = תנאי_1
condition2 = תנאי_2
value_if_true1 = ערך אם נכון1
value_if_true2 = ערך אם נכון2
value_if_false2 = ערך אם לא נכון2

הנה דוגמה לשימוש בפונקציות IF מקוננות כדי להקצות ציון על סמך ציון:

=IF(A1>90,"A",IF(A1>80,"B",IF(A1>70,"C",IF(A1>60,"D","F"))))

דוגמה 7: IF עם אופרטור NOT ואופרטור AND או OR

פונקציית IF עם אופרטור ההשוואה NOT והאופרטור הלוגי AND או OR. זה יכול להיות שימושי כאשר רוצים לבדוק מספר תנאים בפונקציית IF אחת. הנה דוגמה לבדוק אם הערך של תא אינו שווה ל”תפוח” ו קטן מ-10:

=IF(AND(A1<> "תפוח",A1<10),"לא נכון", "נכון")

אותה דוגמה רק שבמקום ו נשצמש ב או

=IF(OR(A1<> "תפוח",A1<10),"לא נכון", "נכון")

אלו הן רק כמה דוגמאות לאופן השימוש בפונקציית ה-IF ב-אקסל. אני מקווה שהם יעזרו לתת לך מושג על סוגי הדברים שאתה יכול לעשות עם זה.

למה להשתמש בIF?

כמה דוגמאות לדרכים שבהן תוכלו להשתמש בפונקציית IF ב-Excel כוללות:

 • בדיקה אם תא מכיל מספר שהוא גדול מסף מסוים, ולאחר מכן החזרת “גבוה” אם כן ו”נמוך” אם לא
 • בדיקה אם תא מכיל מחרוזת טקסט מסוימת, ולאחר מכן החזרת “כן” אם כן ו”לא” אם לא
 • השוואת שני תאים והחזרת הערך הגדול מביניהם
 • אפשר גם לקנן פונקציות IF מרובות יחד בכדי ליצור בדיקות לוגיות מורכבות יותר, היכולות להתמודד עם תרחישים מתקדמים יותר.

יתרונות וחסרונות

פונקציית ה-IF באקסל היא כלי רב עוצמה ורב-תכליתי המאפשר לך לבצע בדיקות לוגיות ולבצע פעולות שונות על סמך התוצאות של אותן בדיקות. כמה יתרונות של שימוש בפונקציית IF ב-Excel כוללים:

יתרונות

 • הצהרות מותנות: הפונקציה IF מאפשרת לך לבצע הצהרות מותנות, מה שאומר שאתה יכול לציין פעולות שונות לבצע בהתבסס על האם תנאי מסוים מתקיים או לא.
 • קל לשימוש: לפונקציית IF יש תחביר פשוט והיא קלה לשימוש, אפילו למשתמשים ללא ניסיון בתכנות.
 • גמישות: ניתן להשתמש במספר פונקציות IF בנוסחה אחת כדי ליצור בדיקות לוגיות מורכבות.

חסרונות

כמה חסרונות פוטנציאליים של שימוש בפונקציית IF ב-Excel כוללים:

 • מורכבות: ככל שמספר התנאים והפעולות גדלים, פונקציית ה-IF יכולה להפוך ליותר ויותר מורכבת וקשה לקריאה והבנה.
 • קל לשגות: אם נעשה שימוש לא נכון בפונקציית ה-IF, היא עלולה לייצר שגיאות או תוצאות בלתי צפויות.
 • פונקציונליות מוגבלת: בעוד שפונקציית ה-IF חזקה למדי, ישנן משימות מסוימות שהיא לא יכולה לבצע בעצמה.

בסך הכל, פונקציית ה-IF היא כלי רב ערך לעבודה עם אקסל, אך חשוב להשתמש בה בצורה נכונה ומושכלת.

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • SWITCH
  הפונקציה SWITCH היא כמו בורר מהיר: היא מסתכלת על דבר אחד שנותנים לה ומוצאת את…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים