OFFSET

הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות מתא או טווח מתחילים. ניתן להשתמש בה ליצירת הפניות דינמיות לטווחים, אשר לאחר מכן ניתן להשתמש בהן בנוסחאות או ליצירת גרפים, טבלאות וכו’.

OFFSET באקסל

פונקצית OFFSET – למה היא שימושית?

פונקצית OFFSET יכולה לשמש למקרים הבאים:

 • טווחים בעלי שם דינמי: צור טווח בעל שם שמתרחב או מתכווץ באופן אוטומטי עם הוספה או הסרה של נתונים.
 • תרשימים דינמיים: צור תרשים שמתעדכן אוטומטית כאשר הנתונים משתנים.
 • עיצוב מותנה: החל עיצוב מותנה על טווח של תאים שמתעדכן אוטומטית עם שינויים בנתונים.
 • מערכים דינמיים: צור נוסחת מערך שמתכווננת אוטומטית כאשר הנתונים משתנים.
 • סיכום תאים על סמך קריטריונים: סכום תאים על סמך קריטריונים ספציפיים, כגון תאריכים או ערכים, בטווח דינמי.
 • טבלאות ציר דינמיות: צור טבלאות ציר המתעדכנות אוטומטית כאשר הנתונים משתנים.
 • אימות נתונים: אימות נתונים שהוכנסו לטווח של תאים שמתעדכן אוטומטית כאשר הנתונים משתנים.
 • טווחים דינמיים עבור נוסחאות: השתמש בטווח דינמי בנוסחה כדי להפנות לטווח של תאים שמתעדכן אוטומטית עם שינויים בנתונים.

מה זה OFFSET?

OFFSET היא פונקציה רבת עוצמה ורב-תכליתית המאפשרת לך ליצור התייחסות דינמית למגוון תאים בגליון העבודה שלך. פונקציה זו לוקחת חמישה ארגומנטים, ובאמצעות ארגומנטים אלה, היא מחזירה הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מוגדר של שורות ועמודות מתא או טווח מתחילים.

הארגומנט הראשון הוא הפניה, שהוא התא או הטווח ההתחלתי שבו ברצונך להשתמש כבסיס לפונקציה.

הארגומנט השני והשלישי הם השורות והעמודות, שקובעות את מספר השורות והעמודות שברצונך להרחיק מהתא או הטווח ההתחלתיים. לדוגמה, אם תציין ערך של 2 עבור הארגומנט rows, הפונקציה תחזיר הפניה לטווח תאים שנמצא 2 שורות מתחת לתא או לטווח ההתחלתיים.

הארגומנטים הרביעי והחמישי הם גובה ורוחב, שקובעים את מספר השורות והעמודות שההפניה המתקבלת צריכה להכיל. ארגומנטים אלו הם אופציונליים, ואם תשמיט אותם, הפונקציה OFFSET תחזיר הפניה לתא בודד.

הפונקציה שימושית במיוחד כאשר ברצונך ליצור הפניות דינמיות לטווחים בגליון העבודה שלך. לדוגמה, אם ברצונך ליצור גרף דינמי שמתעדכן אוטומטית כאשר אתה מוסיף נתונים חדשים לגליון העבודה שלך, אפשר להשתמש בפונקציה כדי ליצור הפניה לטווח של תאים הכולל את כל הנתונים בגליון העבודה שלך.

איך להשתמש ב-OFFSET EXCEL

 1. הגדרת את התא או הטווח ההתחלתי

  הארגומנט הראשון של הפונקציה OFFSET Excel הוא הפניה, שהוא התא או הטווח ההתחלתי שבו ברצונך להשתמש כבסיס לפונקציה. זה יכול להיות כל תא או טווח של תאים בגליון העבודה שלך.

 2. הגדירו את מספר השורות והעמודות להזזה

  הארגומנט השני והשלישי של הפונקציה OFFSET הם השורות והעמודות, שקובעות את מספר השורות והעמודות שברצונך להרחיק מהתא או הטווח ההתחלתיים. אתה יכול לציין ערכים חיוביים או שליליים עבור ארגומנטים אלה.

 3. הגדרת הגובה והרוחב של ההפניה המתקבלת

  הארגומנטים הרביעיים והחמישיים של הפונקציה OFFSET הם גובה ורוחב, שקובעים את מספר השורות והעמודות שההפניה המתקבלת צריכה להכיל. ארגומנטים אלו הם אופציונליים, ואם תשמיט אותם, הפונקציה OFFSET Excel תחזיר הפניה לתא בודד.

 4. הזנת פונקצית OFFSET בתא

  כדי להזין את הפונקציה OFFSET בתא, התחלו בהקלדת סימן השוויון (=), ואחריו שם הפונקציה (OFFSET). לאחר מכן, הזן את הארגומנטים בסוגריים. לדוגמה,
  OFFSET(A1, 2, 3, 4, 5)=
  יחזיר הפניה לטווח של תאים שנמצא 2 שורות למטה ו-3 עמודות מימין לתא A1, ומכיל 4 שורות ו-5 עמודות.

 5. השתמשו בפונקציה OFFSET עם נוסחה נוספת

  לאחר שהכנסת את הפונקציה OFFSET בתא, תוכל להשתמש בהפניה שהתקבלה בנוסחה. לדוגמה, תוכלו להשתמש בנוסחה הבאה כדי לסכם את הערכים בהפניה שהתקבלה:
  SUM(OFFSET(A1, 2, 3, 4, 5)).=

 6. השתמשו בפונקציה OFFSET ליצירת הפניות דינמיות

  אחד היתרונות העיקריים של פונקציית OFFSET Excel הוא שהיא מאפשרת לך ליצור הפניות דינמיות לטווחים בגליון העבודה שלך. משמעות הדבר היא שההפניה תתאים אוטומטית כאשר אתה מוסיף או מסיר נתונים מגיליון העבודה שלך.

  לדוגמה, אם תרצו ליצור גרף דינמי שמתעדכן אוטומטית כאשר אתם מוסיפים נתונים חדשים לגליון העבודה שלכם, תוכלו להשתמש בפונקציה OFFSET כדי ליצור הפניה לטווח של תאים הכולל את כל הנתונים בגליון העבודה שלך.

קורס אקסל

דוגמאות

פשוטות

 • מאחזר את הערך שורה אחת מעל התא הנוכחי: OFFSET(A1,-1, 0)=
 • מאחזר את הערך עמודה אחת משמאל לתא הנוכחי: OFFSET(A1,0,-1)=
 • מאחזר את הערך שורה אחת מתחת ועמודה אחת מימין לתא הנוכחי: OFFSET(A1,1, 1)=
 • מאחזר את הערך שתי שורות מעל ושלוש עמודות משמאל לתא הנוכחי: OFFSET(A1,-2,-3)=
 • מאחזר את הערך שלוש שורות מתחת ושתי עמודות מימין לתא הנוכחי: OFFSET(A1,3,2)=

סטנדרטיות

 • מאחזר את הערך בשורה הראשונה של טווח הנתונים הנוכחי
  OFFSET(A1, 0, 0, 1, COLUMNS(A1:C10))=
 • מאחזר את הערך בעמודה האחרונה של טווח הנתונים הנוכחי:
  OFFSET(A1, 0, COLUMNS(A1:C10)-1, ROWS(A1:C10), 1)=
 • מאחזר את סכום הערכים בשתי השורות מעל התא הנוכחי:
  SUM(OFFSET(A1, -2, 0, 2, COLUMNS(A1:C10)))=
 • מאחזר את הממוצע של הערכים בשלוש העמודות משמאל לתא הנוכחי:
  AVERAGE(OFFSET(A1, 0, -3, ROWS(A1:C10), 3))=
 • מאחזר את ספירת התאים הלא ריקים בארבע השורות למטה ושתי עמודות מימין לתא הנוכחי:
  COUNT(OFFSET(A1, 4, 2, 4, 2))=

דוגמאות מורכבות

מאחזר את הערך בתא שתי שורות מעל ועמודה אחת משמאל לתא הנוכחי. באמצעות טווח בשם “CurrentROW” המתייחס לשורה של התא הנוכחי וטווח בשם “CurrentCOLUMN” המתייחס ל- עמודה של התא הנוכחי:

=OFFSET(INDIRECT(עמודהנוחכית&שורהנוחכית), -2, -1)

מחזיר את סכום הערכים בשלוש השורות למטה ושתי עמודות מימין לתא הנוכחי. באמצעות הפונקציות “שורה” ו”עמודה” כדי לקבוע את השורה והעמודה הנוכחיים:

=SUM(OFFSET(A1, ROW(A1)-1, COLUMN(A1)-1, 3, 2))

מאחזר את הממוצע של הערכים בארבע השורות שלמעלה ושלוש העמודות משמאל לתא הנוכחי, באמצעות הפונקציה “אינדקס” כדי לקבוע את השורה והעמודה הנוכחיים:

=AVERAGE(OFFSET(A1, INDEX(A1:C10, 0, 1)-5, INDEX(A1:C10, 1, 0)-4, 4, 3))

מחזיר את ספירת התאים הלא ריקים בחמש השורות למטה וארבע העמודות מימין לתא הנוכחי, באמצעות הפונקציה “התאמה” כדי לקבוע את השורה והעמודה הנוכחיים:

=COUNT(OFFSET(A1, MATCH(A1, A1:C10, 0)+5, MATCH(A1, A1:C10, 1)+4, 5, 4))

מאחזר את הערך המקסימלי בשש השורות שלמעלה וחמש עמודות משמאל לתא הנוכחי, תוך שימוש בפונקציות “שורה” ו-“עמודה”. כדי לקבוע את השורה והעמודה הנוכחיים ואת הפונקציה “מקסימום” כדי למצוא את הערך המקסימלי:

=MAX(OFFSET(A1, ROW(A1)-6, COLUMN(A1)-5, 6, 5))

חשוב לדעת

 • מחזירה רק הפניה, שום תאים לא מוזזים.
 • ניתן לספק גם שורות וגם עמודים כמספרים שליליים. כדי להפוך את כיוון הרגיל שלהם – עמודים שליליים שמאלה, ושורות שליליות למעלה.
 • זו “פונקציה נדיפה”. פונקציות נדיפות יכולות לגרום לחוברות עבודה גדולות ומורכבות יותר לפעול לאט.
 • הפונקציה תציג את ה-#REF! ערך שגיאה אם נמצא מחוץ לקצה גליון העבודה.
 • כאשר גובה או רוחב מושמטים, נעשה שימוש בגובה וברוחב של הפניה.
 • ניתן להשתמש עם כל פונקציה אחרת שמצפה לקבל הפניה.
 • במדריך אקסל של מייקרטסופט של רשום שגובה ורוחב לא יכולים להיות שליליים, אבל ערכים שליליים כן עובדים.

פוסטים נוספים – לימוד אקסל

 • AND
  הפונקציה AND באקסל משמשת לבדיקת מספר תנאים בו-זמנית. לדוגמה, ייתכן שתרצו לבדוק אם מספר בתא…
 • CONVERT (המרה)
  הפונקציה CONVERT ממירה מספר במערכת מדידה אחת לאחרת. לדוגמה, ניתן להשתמש ב- CONVERT כדי להמיר…
 • COUNTIF excel
  פונקציית Excel COUNTIF מאפשרת לך לספור תאים על סמך קריטריונים ספציפיים. בין אם אתה עובד…
 • COUNTIFS
  שימוש בפונקצית COUNTIFS באקסל הוא כלי עוצמתי המאפשר לך לספור את מספר התאים העומדים בקריטריונים…
 • IF
  IF באקסל מאפשרת לבצע פעולה ספציפית אם מתקיים תנאי מסוים, ופעולה אחרת אם התנאי אינו…
 • IFS
  הפונקציה IFS יכולה להריץ בדיקות מרובות ולהחזיר ערך המתאים לתוצאה ה-TRUE הראשונה. השתמשו בפונקציה זו…
 • INDEX
  INDEX מחזירה את הערך במיקום נתון בטווח (range) או במערך(array). ניתן להשתמש בפונקציה כדי לאחזר…
 • INDEX MATCH
  בפוסט זה, אני רוצה לכסות את אחת מפונקציות הבדיקה/חיפוש החזקות ביותר באקסל, INDEX MATCH ….
 • ISEVEN
  מהי פונקציית ISEVEN באקסל? ISEVEN היא אחת מהפונקציות הרבות שלה שיכולות לעזור לפשט את העבודה…
 • LET
  LET משמשת להקצאת ערך למשתנה. משתנים באקסל הם בעלי שם של תאים, טווחים או ביטויים…
 • MATCH
  הפונקציה MATCH היא פונקציה מובנית ב-אקסל שמחפשת ערך בטווח מסוים של תאים. ולאחר מכן מחזירה…
 • NPV
  NPV היא פונקציה פיננסית המחשבת את הערך הנוכחי הנקי של השקעה, תוך התחשבות בסדרה של…
 • OFFSET
  הפונקציה OFFSET Excel יוצרת הפניה לטווח תאים שנמצא במרחק של מספר מסוים של שורות ועמודות…
 • OR
  פונקצית OR מחזירה TRUE (נכון) אם ארגומנט נתון מוערך ל-TRUE, ומחזירה FALSE (לא נכון) אם…
 • PERCENTILE – אחוזון
  הפונקציה ‘PERCENTILE’ באקסל היא כלי רב עוצמה לניתוח נתונים וחישוב אחוזונים בתוך מערך נתונים. בין…
 • Pivot – פיבוט (טבלת ציר)
  טבלאות Pivot הן כלי רב עוצמה לארגון וסיכום מערכי נתונים גדולים. הם מאפשרים למשתמשים לסדר…
 • SUMIF
  הפונקציה SUMIF היא כלי שימושי באקסל המאפשר למשתמשים לסכם במהירות ובקלות ערכים העומדים בקריטריונים ספציפיים….
 • SUMPRODUCT
  פונקציית SUMPRODUCT של מכפילה טווחים או מערכים יחד ומחזירה את סכום המוצרים. זה נשמע משעמם,…
 • SWITCH
  הפונקציה SWITCH היא כמו בורר מהיר: היא מסתכלת על דבר אחד שנותנים לה ומוצאת את…
 • vlookup אקסל
  vlookup אקסל – מה זה בעצם? VLOOKUP אקסל היא פונקציית Excel לחיפוש נתונים בטבלה מאורגנת…
 • WEEKDAY
  הפונקציה WEEKDAY ב- Microsoft Excel היא כלי שימושי לקביעת היום בשבוע עבור תאריך נתון. פונקציה…
 • XLOOKUP
  פונקציית XLOOKUP של אקסל היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחפש ערך ספציפי בטבלת נתונים…
 • XOR
  נוסחת XOR באקסל XOR נועדה לבדיקת שני אלמנטים באופן אקסלוסיבי (בחירה אחת או השניה, אבל…
 • אוֹפֵּרָטוֹר (מפעיל, סימן פעולה)
  סוגי אופרטורים באקסל משתמשים באופרטורים לביצוע פעולות על ערכים וביטויים. כמה אופרטורים נפוצים ב-Excel כוללים:…
 • איך יורדים שורה באקסל
  איך יורדים שורה בתוך תא באקסל מעכשיו תדעו אחת ולתמיד, איך יורדים שורה באקסל. זכרו…
 • איך לומדים אקסל?
  אז איך לומדים אקסל? אקסל היא תוכנה מורכבת ורב-תכליתית. הנושאים שעליכם ללמוד תלויים בצרכים ובמטרות…
 • איך לעשות גרף עמודות באקסל
  איך לעשות גרף עמודות באקסל הוא תהליך נורא פשוט. אקסל הוא כלי רב עוצמה ליצירת…
 • המרת תאריך לועזי לעברי
  מעכשיו כבר אין צורך לחפש כל מיני מחשבונים ואתרים להמרת תאריך לועזי לעברי. איך לבצע…
 • חישוב אחוזים
  במדריך זה תלמדו דרך מהירה לחישוב אחוזים באקסל, תמצאו את נוסחת האחוזים הבסיסית ועוד כמה נוסחאות לחישוב אחוזי עלייה לעומת תקופות שונות, מע”מ, אחוז מסה”כ ועוד.
 • חישוב ימים בין תאריכים
  אקסל היא תוכנה נורא נוחה לחישוב ימים בין תאריכים. ישנה האפשרות להשתמש בפונקציית DAYS אבל…
 • חישוב שעות עבודה
  אז הגעתם למצב שאתם צריכים לבצע חישוב שעות עבודה. ישלכם פרוייקט שאתם צריכים לתמחר. אולי…
 • כל אחד יכול ללמוד אקסל?
 • לוגיקה בוליאנית
  לוגיקה בוליאנית היא מערכת של לוגיקה מתמטית המשמשת לייצוג הצהרות באופן שהוא נכון או שקר….
 • מחשבון שפיצר אקסל
  אחד המושגים הכי מעצבנים בעולם המשכנתאות הוא לוח שפיצר, שלדעתי יש בו שני דברים מעצבנים:…
 • מי משתמש באקסל?
 • ממוצע משוקלל באקסל
  הממוצע המשוקלל הוא סוג של ממוצע חשבוני שבו לכל ערך מוענק משקל או חשיבות מסוימת….
 • מספר רנדומלי
  מספר רנדומלי מ-1 עד 100 מספר רנדומלי באקסל גם אתם יכולים לארגן לעצמכם מספר רנדומלי…
 • מערכים (arrays)
  מערך הוא אוסף של ערכים או תאים שניתן להתייחס אליהם כאל ישות אחת בנוסחה. ב-Excel,…
 • סטיית תקן באקסל – STDEV
  סטיית תקן באקסל נעשית עם הפונקציה STDEV המחשבת סטיית תקן באקסל של קבוצה של ערכים…
 • עיצוב מותנה באקסל
  עיצוב מותנה הינה אפשרות מתקדמת להצגת נתונים, בצורה יעילה ומקצועית, על ידי הגדרת תנאי מסוים…

נמאס לך! לבקש עזרה באקסל? יש לנו פיתרון מצוין בשבילך!

קורס אקסל למתחילים

מתחילים ללמוד אקסל
עם מעט או ללא ידע
והופכים למקצוענים

הקורס מיועד לעובדי חברות, עצמאיים, בעלי ידע .בסיסי באקסל, עיריות ואנשים פרטיים


ידע נדרש:
אין צורך בידע קודם

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים

קורס אקסל למתקדמים

Power Query
Power Pivot
DAX

הקורס מיועד לאנשים שעובדים עם אקסל על בסיס קבוע ורוצים לזרז תהליכים ולקבל תמונות מצב ברורות וממוקדות יותר בים של מידע.


ידע נדרש:
לפחות שנת נסיון בעבודה עם אקסל, ידע בפיבוט, נוסחאות כמו VLOOKUP, IFS

משך הקורס: 12 מפגשים של שעתיים